امروز 15 اسفند ماه 1402 ساعت 5:52 ب.ظ
یارانه صندوق رفاه دانشجوئی جهت دانشجویان متاهل

 

دانشجویان متاهلی که تمایل به استفاده از یارانه مربوط به صندوق رفاه دانشجوئی ، دارند جهت ارسال مدارک حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 21/10/1392 کپی شناسنامه خود و همسر(تمامی صفحات) را به واحد مالی موسسه تحویل نمایند.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.