امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 1:54 ق.ظ
وام دانشجوئی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

 

 

لیست اسامی دانشجویانی که با درخواست وام آنها در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 موافقت گردیده است:

دریافت فایل

 

ردیف

شماره پرونده

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

مبلغ وام

1

1398336

9135148

مهندسی تکنولوژی برق -قدرت

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

2

1588502

9131123

مهندسی تکنولوژی کامپیوترونرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

3

1663708

9235133

مهندسی تکنولوژی برق -قدرت

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

4

1796652

9131261

مهندسی تکنولوژی کامپیوترونرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

5

1805311

9138151

مهندسی تکنولوژی عمران – عمران

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

6

1895585

9132136

مهندسی تکنولوژی کامپیوتروسخت افزار

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

7

1931036

9135206

مهندسی تکنولوژی برق -قدرت

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

8

1932867

9138117

مهندسی تکنولوژی عمران – عمران

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

9

1956096

9132137

مهندسی تکنولوژی کامپیوتروسخت افزار

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

10

1991682

9136130

مهندسی تکنولوژی معماری – معماری

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

11

2003348

9136105

مهندسی تکنولوژی معماری – معماری

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

12

2068746

9131214

مهندسی تکنولوژی کامپیوترونرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

13

2122167

9231120

مهندسی تکنولوژی کامپیوترونرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

14

2124395

9131219

مهندسی تکنولوژی کامپیوترونرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

15

2184076

9138162

مهندسی تکنولوژی عمران – عمران

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

16

2184079

9231132

مهندسی تکنولوژی کامپیوترونرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

17

2264837

9237118

مهندسی تکنولوژی عمران – عمران

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

18

2266717

9237117

عمران_عمران

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

19

2274885

9136223

مهندسی تکنولوژی معماری – معماری

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

20

2398067

9136116

مهندسی معماری

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

21

2494174

9117122

معماری-نقشه کشی معماری

کاردانی

3,000,000

22

2494322

9131193

مهندسی تکنولوژی کامپیوترونرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

23

2494398

9135125

مهندسی تکنولوژی برق -قدرت

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

24

2494469

901626200

مهندسی تکنولوژی عمران – عمران

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

25

2494600

9115140

الکتروتکنیک‌

کاردانی

3,000,000

26

2494776

9133173

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

27

2494980

9114110

الکتروتکنیک‌

کاردانی

3,000,000

28

2495409

9135153

مهندسی تکنولوژی برق -قدرت

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

29

2504208

9136216

مهندسی تکنولوژی معماری – معماری

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

30

2527223

9135147

مهندسی تکنولوژی برق -قدرت

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

31

2559449

9136233

مهندسی تکنولوژی معماری – معماری

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

32

2563483

9138160

مهندسی تکنولوژی عمران – عمران

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

33

2579866

9132212

مهندسی تکنولوژی کامپیوتروسخت افزار

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

34

2595941

9135221

مهندسی تکنولوژی برق -قدرت

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

35

2596062

9253123

مهندسی‌ برق‌

کارشناسی پیوسته

3,000,000

36

2597954

9254114

مهندسی‌ عمران‌

کارشناسی پیوسته

3,000,000

37

2618460

9254103

مهندسی‌ عمران‌

کارشناسی پیوسته

3,000,000

38

2618774

9236104

مهندسی تکنولوژی معماری – معماری

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

39

2620131

9254113

مهندسی‌ عمران‌

کارشناسی پیوسته

3,000,000

40

2625541

9118204

عمران‌

کاردانی

3,000,000

41

2627363

9138175

مهندسی تکنولوژی عمران – عمران

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

42

2627745

9236102

مهندسی تکنولوژی معماری – معماری

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

43

2637219

9231160

مهندسی تکنولوژی کامپیوترونرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

44

2637441

9231161

مهندسی تکنولوژی کامپیوترونرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

45

2642223

9135124

مهندسی تکنولوژی برق -قدرت

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

46

2644411

9236113

مهندسی تکنولوژی معماری – معماری

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

47

2654323

9253103

مهندسی‌ برق‌

کارشناسی پیوسته

3,000,000

48

2662942

9231149

مهندسی تکنولوژی کامپیوترونرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

49

3079999

9231137

مهندسی تکنولوژی کامپیوترونرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

50

3080330

9235141

مهندسی تکنولوژی برق -قدرت

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

51

3080337

9214102

برق‌ والکترونیک‌

کاردانی

3,000,000

52

3080551

9213108

مهندسی‌ کامپیوتر(نرم‌ افزار)

کاردانی

3,000,000

53

3080694

9235139

مهندسی برق قدرت

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

54

3081187

9253124

مهندسی برق قدرت

کارشناسی پیوسته

3,000,000

55

3081241

9213130

کاردانی کامپیوتر (نرم افزار)

کاردانی

3,000,000

56

3081265

9131220

کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی پیوسته

3,000,000

57

3081359

9237120

عمران_عمران

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

58

3081804

9237112

مهندسی تکنولوژی عمران – عمران

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

59

3085167

9253101

مهندس برق-قدرت

کارشناسی پیوسته

3,000,000

60

3085193

9236165

معماری‌

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

61

2504335

901611192

کاردانی کامپیوتر (نرم افزار)

کاردانی

3,000,000

62

1822140

9133209

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

63

1834403

9231232

مهندسی تکنولوژی کامپیوترونرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

64

2594995

9236164

مهندسی تکنولوژی معماری – معماری

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

65

3106829

9213102

کاردانی کامپیوتر (نرم افزار)

کاردانی

3,000,000

66

3117208

9217137

معماری‌

کاردانی

3,000,000

67

3122637

9235116

مهندسی تکنولوژی برق -قدرت

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

68

3123096

9251202

مهندسی‌ کامپیوتر(نرم‌ افزار)

کارشناسی پیوسته

3,000,000

69

3123115

9237227

مهندسی تکنولوژی عمران – عمران

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

70

3126864

9236207

مهندسی تکنولوژی معماری – معماری

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

71

3132195

9237229

مهندسی تکنولوژی عمران – عمران

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

72

3134669

9236141

مهندسی تکنولوژی معماری – معماری

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

73

2185646

9237218

مهندسی تکنولوژی عمران – عمران

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

74

2185787

9237217

مهندسی تکنولوژی عمران – عمران

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

75

2234420

9131231

مهندسی تکنولوژی کامپیوترونرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

76

3137683

9254218

مهندسی‌ عمران‌

کارشناسی پیوسته

3,000,000

 

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.