امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 6:06 ق.ظ
وام دانشجوئی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

 

 

 لیست اسامی دانشجویانی که با درخواست وام آنها در نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 موافقت گردیده است:

 دریافت فایل

ردیف شماره پرونده شماره دانشجویی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی  مبلغ وام 
1 2494980 9114110 الکتروتکنیک‌ کاردانی       3,000,000
2 2398182 9115118 الکتروتکنیک‌ کاردانی       3,000,000
3 2494600 9115140 الکتروتکنیک‌ کاردانی       3,000,000
4 2444936 9115103 برق صنعتی کاردانی       3,000,000
5 2625541 9118204 عمران‌ کاردانی       3,000,000
6 2398743 901615162 عمران – کارهای‌ عمومی‌ ساختمان‌ کاردانی       1,020,000
7 2398113 9134109 کامپیوترICT -مخابرات کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
8 2494174 9117122 معماری-نقشه کشی معماری کاردانی       3,000,000
9 2654323 9253103 مهندسی‌ برق‌ کارشناسی پیوسته       3,000,000
10 2596062 9253123 مهندسی‌ برق‌ کارشناسی پیوسته       3,000,000
11 2444566 9134110 مهندسی تکنولوژی اطلاعات و فناوری  کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
12 2444790 9134114 مهندسی تکنولوژی اطلاعات و فناوری  کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
13 2494776 9133173 مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
14 1822140 9133209 مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
15 2627633 9233105 مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
16 2509540 9135117 مهندسی تکنولوژی برق -قدرت کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
17 2642223 9135124 مهندسی تکنولوژی برق -قدرت کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
18 2494398 9135125 مهندسی تکنولوژی برق -قدرت کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
19 2398205 9135143 مهندسی تکنولوژی برق -قدرت کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
20 2527223 9135147 مهندسی تکنولوژی برق -قدرت کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
21 1398336 9135148 مهندسی تکنولوژی برق -قدرت کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
22 2495409 9135153 مهندسی تکنولوژی برق -قدرت کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
23 1931036 9135206 مهندسی تکنولوژی برق -قدرت کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
24 2595941 9135221 مهندسی تکنولوژی برق -قدرت کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
25 1663708 9235133 مهندسی تکنولوژی برق -قدرت کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
26 1932867 9138117 مهندسی تکنولوژی عمران – عمران کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
27 1805311 9138151 مهندسی تکنولوژی عمران – عمران کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
28 2563483 9138160 مهندسی تکنولوژی عمران – عمران کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
29 2184076 9138162 مهندسی تکنولوژی عمران – عمران کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
30 2627363 9138175 مهندسی تکنولوژی عمران – عمران کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
31 2494469 901626200 مهندسی تکنولوژی عمران – عمران کارشناسی ناپیوسته       2,100,000
32 1895585 9132136 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر سخت افزار کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
33 1956096 9132137 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر سخت افزار کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
34 1846103 9132153 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر سخت افزار کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
35 2579866 9132212 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر سخت افزار کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
36 1588502 9131123 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
37 2494322 9131193 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
38 2068746 9131214 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
39 2124395 9131219 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
40 1796652 9131261 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
41 2184079 9231132 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
42 2662942 9231149 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
43 2637219 9231160 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
44 2637441 9231161 مهندسی تکنولوژی کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
45 2003348 9136105 مهندسی تکنولوژی معماری – معماری کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
46 1991682 9136130 مهندسی تکنولوژی معماری – معماری کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
47 1846099 9136143 مهندسی تکنولوژی معماری – معماری کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
48 1787696 9136145 مهندسی تکنولوژی معماری – معماری کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
49 2236477 9136153 مهندسی تکنولوژی معماری – معماری کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
50 2445275 9136156 مهندسی تکنولوژی معماری – معماری کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
51 2504208 9136216 مهندسی تکنولوژی معماری – معماری کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
52 2274885 9136223 مهندسی تکنولوژی معماری – معماری کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
53 2559449 9136233 مهندسی تکنولوژی معماری – معماری کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
54 2397687 9136241 مهندسی تکنولوژی معماری – معماری کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
55 2627745 9236102 مهندسی تکنولوژی معماری – معماری کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
56 2618774 9236104 مهندسی تکنولوژی معماری – معماری کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
57 2644411 9236113 مهندسی تکنولوژی معماری – معماری کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
58 2594995 9236164 مهندسی تکنولوژی معماری – معماری کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
59 2618460 9254103 مهندسی‌ عمران‌ کارشناسی پیوسته       3,000,000
60 2620131 9254113 مهندسی‌ عمران‌ کارشناسی پیوسته       3,000,000
61 2597954 9254114 مهندسی‌ عمران‌ کارشناسی پیوسته       3,000,000
62 2398160 9131151 مهندسی‌ کامپیوتر(نرم‌ افزار) کارشناسی ناپیوسته       3,000,000
سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.