امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 11:33 ق.ظ
هیات موسس

 

اعضاي هيات موسس عبارتند از:

ردیف

نام

مدرک

رشته

رتبه علمی

سمت

1

جناب آقاي فــرخ حاجـياني

دکتري

فرهنگ وزبانهاي باستاني

دانشيار

عضو

2

جناب آقاي علي حاجـيانـي

دکتري

حقوق بين المـلل

مـربي

عضو

3

جناب آقاي محمد رضا پرهيزکار

دکتري

زبانـهـاي خارجـي 

استاديار 

عضو

4

جناب آقاي بهرام فرهـمند صـابر 

دکتري

حقـوق عمومي 

استاديار 

عضو

5

جناب آقاي عليرضـا ملاح زاده 

دکتري

بـرق والکترونيـک 

استاديار 

عضو

6

جناب آقاي مسلم زماني 

دکتري

زبـان وادبيات عرب 

استاديار 

عضو

7

جناب آقاي محمد خـواجـه پور 

فوق ليسانس 

علوم سياسـي 

مربي 

عضو

8

جناب آقاي خورشيد حاجياني 

لـيسانس 

مـعـماري 

عضو

9

جناب آقاي حاج شيخ محمدصداقت 

حـوزوي 

مـعـارف 

روحانی

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.