امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 8:39 ق.ظ
نتیجه بررسی موضوع پروژه های نهایی رشته معماری

در جلسه شورای گروه معماری که در تاریخ 24 مهر 93 برگزار گردید موضوع پروژه نهایی 23 نفر از دانشجویان که تحویل گروه معماری گردیده بود بررسی و نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد.

 

ردیف

نامونامخانوادگی

دلیلعدمتایید

توضیحات

1

افسانهمحبی

نقص در فرم پیشنهاد موضوع (ضرورت و اهمیت موضوع ذکر نشده.)

 

2

سکینهتماری

نقص در فرم پیشنهاد موضوع (ضرورت و اهمیت موضوع ذکر نشده.)حوزه خدمات طرح مشخص نیست

 

3

مریممحمدی

نقص در فرم پیشنهاد موضوع (ضرورت و اهمیت موضوع ذکر نشده.)عنوان موضوع کلی است

 

4

لیلیتنگسیری

فرمموضوع ناقصاست. عنوان موضوعنامفهوماست.

 

5

دریابحرینی

عنوانموضوع بهفرهنگسرایجوانان تغییریابد.

 

6

علیرضابلالزاده

موضوعناقص است.

 

7

حسینزنگنه

عنوانموضوع بهادارهفرهنگ وارشاداسلامی قائمیهتغییریابد

 

8

مرضیهاحمدی

محلپروژه مشخصشودو رویکردخاصدر موضوعلحاظگردد.

 

9

مریممحمدنژاد

درعنوان موضوعفضایآموزشی لحاظگردد.

 

10

آزادههاشمینژاد

درعنوان موضوع، ماساژدرمانیاضافه گردد.

با توجه به تغییر موضوع قبلی می بایست حداقل سه ماه از تصویب موضوع جدید گذشته باشد تا امکان دفاع فراهم گردد

11

الهامزهیرنصاری

باتوجه بهتاخیردر تحویلموضوعدر جلسهآتیشورا بررسیمیگردد.

 

12

مهدیکریمی

باتوجه بهتاخیردر تحویلموضوعدر جلسهآتیشورا بررسیمیگردد.

 

13

قاسممحمدی

باتوجه بهتاخیردر تحویلموضوعدر جلسهآتیشورا بررسیمیگردد.

 

14

علیرضاخلیلی

باتوجه بهتاخیردر تحویلموضوعدر جلسهآتیشورا بررسیمیگردد.

 

15

محمدخدمتی

باتوجه بهتاخیردر تحویلموضوعدر جلسهآتیشورا بررسیمیگردد.

 

16

مجتبیمیثمی

باتوجه بهتاخیردر تحویلموضوعدر جلسهآتیشورا بررسیمیگردد.

 

17

مجتبیجمالی

باتوجه بهتاخیردر تحویلموضوعدر جلسهآتیشورا بررسیمیگردد.

 
سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.