امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 9:02 ق.ظ
معرفی

تاريخچه:

موسـسه آموزش عالي ليان از سـال 1388 با پذيرش 190 دانشجو در دو رشته کارشناسي ناپيوسـته مهنـدسي کامپــيوتر(نـرم افـزار) و مـهندسـيICT( گرايش مديريت ) فعاليت خود را آغاز نمـوده اسـت

دانشجويان فارغ التحصيل شده

تعداد رشته ها

کارداني

کارشناسي ناپيوسته

کارشناسي پيوسته

کارشناسي ارشد

3580

9

12

10

5

اين موسسه داراي 3 ساختمان بوده که تعداد 2 ساختمان آن جهت برگزاري کلاسها ، کارگاه ها و مرکز اينترنت در نظر گرفته شده و 1 ساختمان مربوط به امور اداري ميباشد.


اهداف کلي:

– کمک به دولـت جهـت توسعه آموزش عـالي در استان

– جـلوگيري از تـهاجم فرهنـگي غرب

– تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد

– ارتقاء سطح فرهنگي جامعه

– حاکميت ارزش هاي اصيل اسلامي ، انقلابي و ملي

– ارتقاء سـطح کيفي موسـسه تا سطح معتبرترين دانشگاه ها

-راه اندازي رشته هاي مورد نياز منطقه

-برگزاري کارگاه هاي کارآفرينـي و اشتغال زايي

-پيگيري امور رفاهي دانشجويي

-حمايت از طرح هاي پژوهشي

-ايجاد بستر مناسب جهت برقراري ارتباط با صنعت


برنامه هاي آتي:

– جـذب هيـئت علمـي کـارآمد و بورسـيه نمـودن دانشجويان دکتري

– تلاش در جهت خريداري زمين ، حدوداً 10 هکتار و ساخت آن

– سـاخت پرديس موسـسه و افتتـاح آن با مـتراژ 4000 متر فضـاي آمـوزشي طي يک دوره 2 ساله

– راه انـدازي رشتـه هاي مـورد نيـاز اسـتان

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.