امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 8:28 ق.ظ
فهرست دانشجویان ممتاز نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

به منظور ایجاد رقابت سالم، تحرک و نشاط علمی و انگیزه بیشتر دانشجویان، به نفرات ممتاز هر رشته در هر نيمسال مطابق با دستورالعمل تخفیف شهریه، در ترم بعد 40 درصد تخفیف در شهريه ثابت تعلق مي گيرد. (مطابق آئین نامه تخفیف شهریه)

 

شماره دانشجويي

نام خانوادگي و نام

ترم ورود

معدل نيمسال

مقطع

رشته

تعداد واحد درترم

9313213

ايزدي-فاطمه

932

18/81

كارداني

كامپيوتر-نرم افزار كامپيوتر

19

9214212

دهداري-امير

922

18/81

كارداني

الكترونيك-الكترونيك عمومي

21

9315104

موسوي-مهدي

931

17/44

كارداني

الكتروتكنيك-برق صنعتي

20

9317215

سليماني-زهره

932

19/32

كارداني

نقشه كشي معماري-معماري

19

9318105

ماهيني-عقيل

931

17/61

كارداني

ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان

19

9331104

موسوي نژاد – نرجس خاتون

931

19/68

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي نرم افزار کامپيوتر

24

9333206

كاوه ييان-ميلاد

932

19

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي الكترونيك

20

9235201

صادقي مرشت-طه

922

19/96

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي برق-قدرت

19

9336101

محمدي يوسف نژاد – سيده زهرا

931

19/11

كارشناسي ناپيوسته

کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي معماري

18

9237216

شريفيان مطلق-زهرا

922

18/95

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي عمران-عمران

18

9251202

اميدوارماكلواني-زهرا

922

19/76

كارشناسي پيوسته

کارشناسي مهندسي کامپيوتر-نرم افزار

21

9253103

كاظمي-بهزاد

921

19/82

كارشناسي پيوسته

کارشناسي مهندسي برق

17

9354207

ابراهيمي-كاظم

932

19/35

كارشناسي پيوسته

کارشناسي مهندسي عمران

17

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.