امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 8:00 ق.ظ
فهرست دانشجویان ممتاز در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

به منظور ایجاد رقابت سالم، تحرک و نشاط علمی و انگیزه بیشتر دانشجویان، به نفرات ممتاز هر رشته در هر نيمسال مطابق با دستورالعمل تخفیف شهریه، در ترم بعد 40 درصد تخفیف در شهريه ثابت تعلق مي گيرد.

شماره دانشجويي

نام خانوادگي و نام

ترم ورود

معدل نيمسال

مقطع

رشته

تعداد واحد درترم

9213206

پيرامون-سيدكمال

922

19/09

كارداني

كامپيوتر-نرم افزار كامپيوتر

20

9214212

دهداري-امير

922

18/9

كارداني

الكترونيك-الكترونيك عمومي

20

9215113

موسوي نژاد-سيدمحمد

921

18/06

كارداني

الكتروتكنيك-برق صنعتي

20

9317101

دانش روان-حوريه

931

18/75

كارداني

نقشه كشي معماري-معماري

18

9318105

ماهيني-عقيل

931

15/75

كارداني

ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان

18

9331104

موسوي نژاد – نرجس خاتون

931

19/84

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي نرم افزار کامپيوتر

19

9132205

كرماني-ياسر

912

18/7

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي سخت افزار كامپيوتر

16

9233101

پويامنش-خيراله

921

19/9

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي الكترونيك

20

9235220

پوربهي-مهدي

922

19/91

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي برق-قدرت

17

9236123

ماهيني-رضوان

921

19/36

كارشناسي ناپيوسته

کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي معماري

16

9337131

ميركاني – فريده

931

19/24

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي تكنولوژي عمران-عمران

18

9251202

اميدوارماكلواني-زهرا

922

20

كارشناسي پيوسته

کارشناسي مهندسي کامپيوتر-نرم افزار

24

9353103

زراعت پيشه-ارمان

931

19/65

كارشناسي پيوسته

کارشناسي مهندسي برق

20

9254109

دهقاني-الناز

921

20

كارشناسي پيوسته

کارشناسي مهندسي عمران

17

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.