امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 12:20 ق.ظ
فهرست دانشجویان مشروط که بیش از 14 واحد در نیمسال 922 اخذ نموده اند

دانشجویان ذیل در اسرع وقت جهت حذف دروس به کارشناس آموزش مراجعه نمایند.

ردیف

شماره دانشجويي

رشته

1

9114119

الكترونيك-الكترونيك عمومي

2

9114120

الكترونيك-الكترونيك عمومي

3

9114129

الكترونيك-الكترونيك عمومي

4

9114134

الكترونيك-الكترونيك عمومي

5

9114215

الكترونيك-الكترونيك عمومي

6

9114216

الكترونيك-الكترونيك عمومي

7

9115118

الكتروتكنيك-برق صنعتي

8

9115127

الكتروتكنيك-برق صنعتي

9

9115203

الكتروتكنيك-برق صنعتي

10

9115207

الكتروتكنيك-برق صنعتي

11

9117123

نقشه كشي معماري-معماري

12

9117132

نقشه كشي معماري-معماري

13

9117137

نقشه كشي معماري-معماري

14

9118107

ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان

15

9135102

مهندسي تکنولوژي برق-قدرت

16

9135172

مهندسي تکنولوژي برق-قدرت

17

9137203

مهندسي تكنولوژي عمران-عمران

18

9138157

مهندسي تكنولوژي عمران-عمران

19

9138174

مهندسي تكنولوژي عمران-عمران

20

9213118

كامپيوتر-نرم افزار كامپيوتر

21

9213120

كامپيوتر-نرم افزار كامپيوتر

22

9213125

كامپيوتر-نرم افزار كامپيوتر

23

9213132

كامپيوتر-نرم افزار كامپيوتر

24

9215117

الكتروتكنيك-برق صنعتي

25

9217149

نقشه كشي معماري-معماري

26

9218109

ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان

27

9233108

مهندسي تكنولوژي الكترونيك

28

9235113

مهندسي تکنولوژي برق-قدرت

29

9253132

کارشناسي مهندسي برق

30

9254111

کارشناسي مهندسي عمران

31

9254132

کارشناسي مهندسي عمران

 

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.