امروز 9 خرداد ماه 1403 ساعت 7:00 ق.ظ
فهرست دانشجویان مشروط ترم قبل با اخذ بیش از 14 واحد در ترم جاری

دانشجویان فوق جهت حذف واحدهای اضافه در اسرع وقت به کارشناسان آموزش مراجعه نمایند.

9214208
9135211
9113204
9213132
9213201
9113207
9131177
9231239
9231132
9231130
9318108
9237122
9237235
9236105
9117133
9217212
9217102
9217112
9217117
9217126
9217128
9217137
9217142
9217145
9217146
9217154
9217155

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.