امروز 9 خرداد ماه 1403 ساعت 6:14 ق.ظ
فهرست دانشجويان ممتاز در نيمسال اول سال تحصيلي 96-97

فهرست دانشجویان ممتاز در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

به منظور ایجاد رقابت سالم، تحرک و نشاط علمی و انگیزه بیشتر دانشجویان،به نفرات اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال مطابق با دستورالعمل تخفیف شهریه، در ترم بعد به ترتیب 30، 20 و 10 درصد تخفیف در شهريه ثابت تعلق مي گيرد.

رشته

رتبه

شماره دانشجويي

نام خانوادگي و نام

معدل نيمسال

تعداد واحد

کاردانی كامپيوتر-نرم افزار كامپيوتر

اول

9513120

زين الدين ريشهري- يوسف

19/6

20

دوم

9513107

اهنگر- اسماعيل

18/33

20

سوم

9613103

روزيان-فاطمه

18/08

19

کاردانی الكتروتكنيك-برق صنعتي

اول

9615102

زارع گل كار- علي

19/79

18

دوم

9515106

قادري فرد- سجاد

19/25

21

سوم

9615107

ابراهيمي- روح الامين

17/57

18

کاردانی نقشه كشي معماري-معماري

اول

9617104

دشتي- حسين

19/33

19

دوم

9517102

كياني-الهام

19/14

20

سوم

9617106

گرگين زيارتي- شكيلا

18/81

18

کاردانی ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان

اول

9618115

پاك چشم- مرضيه

20

18

اول

9618110

خورشيدي- عاطفه

20

18

دوم

9618101

قنبري زاده-اميرحسين

19/25

16

سوم

9518113

جوكاري- علي

18/5

20

مهندسي تكنولوژي نرم افزار کامپيوتر

اول

9531109

گودرزي- مهديه

20

18

دوم

9631119

علوي- سيد علي

19/79

17

سوم

9631104

حق شناس- نوشين

19/14

18

مهندسي تکنولوژي برق-قدرت

اول

9535106

سليماني-هادي

19/03

19

دوم

9535202

نوشاد-يوسف

18/39

19

سوم

9535107

نوروزي-علي

17/92

19

کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي معماري

اول

9536201

سليماني- زهره

19/85

20

دوم

9536201

قاسمي – هانيه

18/58

19

سوم

9536116

ابراهيمي- ژيلا

18/53

17

مهندسي تكنولوژي عمران-اجرائی

اول

9638102

پيرالو-علي حسين

18/63

18

دوم

9538201

قاسمي- عبدالرضا

18/24

24

سوم

9538116

شيركاني-علي

18/12

20

کارشناسي مهندسي برق

اول

9353112

حيدري خواه-خسرو

18/88

20

دوم

9353107

علي پور-فرشاد

17/24

20

سوم

9353111

احمدزاده-صديقه

17/17

19

کارشناسي مهندسي عمران

اول

9354107

كشوريان-حسين

17/87

19

دوم

9354204

صلواتي-عباس

17/85

24

سوم

9354110

خوش آينه- پدرام

17/18

20

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.