امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 12:38 ق.ظ
شهریه ثابت و متغیر سال تحصیلی 1403-1402
علوم انسانی(کارشناسی ارشد)
 • شهریه ثابت
  شهریه ثابت

  هر نیمسال تحصیلی

  33,643,676 ریال
 • شهریه متغیر
  شهریه متغیر

  برای هر واحد درسی

  6,321,888 ریال
 • شهریه هر واحد
  شهریه هر واحد

  پایان نامه (نظری)

  16,907,377 ریال
 • شهریه هر واحد
  شهریه هر واحد

  پایان نامه (آزمایشگاهی وکارگاهی)

  21,094,528 ریال
فنی و مهندسی و سایر گروه های آموزشی
 • شهریه ثابت
  شهریه ثابت

  هر نیمسال تحصیلی

  33,643,676 ریال
 • شهریه متغیر
  شهریه متغیر

  برای هر واحد درسی

  6,321,888 ریال
 • شهریه هر واحد
  شهریه هر واحد

  پایان نامه (نظری)

  16,907,377 ریال
 • شهریه هر واحد
  شهریه هر واحد

  پایان نامه (آزمایشگاهی وکارگاهی)

  21,094,528 ریال