امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 6:48 ق.ظ
شرایط شرکت در مزایده شماره 1001

پیرو آگهی مزایده شماره 1001 در رابطه با فروش 21 قلم اثاثیه و لوازم فنی و اداری مازاد مؤسسه از طریق مزایده غیرحضوری، مندرج در روزنامه های محلی بدین وسیله شرایط مزایده به شرح زیر اعلام می گردد:

1. واریز مبلغ50000 ریال بابت بهای اوراق مزایده و هزینه های جانبی به حساب شماره 01006141558007 سیبا بانک ملی بنام مؤسسه

2. واریز 5% قیمت کل قیمت پایه اثاثیه های مورد درخواست به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0106141558007 سیبا بانک ملی بنام مؤسسه

3. مهلت دریافت اوراق مزایده و تحویل پاکات پیشنهادی قیمت به همراه فیش های واریزی ردیف های (1 و 2 )به دبیرخانه مؤسسه ، 5 روز کاری بعد از تاریخ درج آگهی در روزنامه محلی می باشد.

4. پنج روز بعد از تاریخ فوق نام برندگان در سایت مؤسسه اعلام خواهد شد.

5. بعد از مهلت فوق در صورت عدم مراجعه متقاضیانی که برنده مزایده شناخته شده اند، سپرده واریزی آنان به نفع مؤسسه دریافت خواهد شد.

6. مؤسسه در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار می باشد.

7. صورت ریز اثاثیه و قیمت های پایه به شرح زیر اعلام می گردد، فقط متقاضیانی می توانند در مزایده شرکت کنند که مایل به خرید با درصدی بالاتر از قیمت پایه باشند.

1001

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.