امروز 28 فروردین ماه 1403 ساعت 11:28 ب.ظ
زمان بندی اعطای وامهای دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی1403 -1402

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی وام ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ 1402/12/01 آﻏﺎز و ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 1403/02/15 در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ وام در ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

جهت دریافت فایل پیوست اینجا کلیک نمایید.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.