امروز 5 اسفند ماه 1402 ساعت 7:06 ب.ظ
زمانبندی دفاعیه پروژه دانشجویان

گروه برق و کامپیوتر:

از روز شنبه مورخ 94/4/13 لغایت روز سه شنبه مورخ 94/4/16

توجه:

– دانشجویان الزاماً یک هفته قبل از تاریخ فوق نسبت به دریافت فرم درخواست ارائه پروژه اقدام نمایند.

– فرم درخواست ارائه پروژه الزاما توسط استاد و مدیر گروه امضا گردد.

– دانشجویان گروه کامپیوتر جهت نام نویسی بازه اول ارائه پروژه به مدیر داخلی ساختمان 3 آقای حسینی مراجعه نمایند.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.