امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 2:50 ق.ظ
زمانبندی دفاعیه پروژه دانشجویان گروه برق، نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95

از روز شنبه مورخ 95/6/20 لغایت روز یک شنبه مورخ 95/6/21

توجه:

دانشجویان الزاماً یک هفته قبل از تاریخ فوق نسبت به دریافت فرم درخواست ارائه پروژه اقدام نمایند.

فرم درخواست ارائه پروژه الزاما توسط استاد و مدیر گروه امضا وبه کارشناس آموزش ارائه شود.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.