امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 7:00 ق.ظ
زمانبندی حضور اساتید پروژه و کارآموزی گروه برق در ترم تابستان94

نام استاد

زمان

ساعت

مکان

سرکار خانم دکتر نجیبی

دوشنبه ها

13-11

ساختمان 3

سرکار خانم مهندس هاشمی

دوشنبه ها

13-11

ساختمان 3

جناب آقای مهندس اکبری

دوشنبه ها

9 – 11

ساختمان 3

جناب آقای مهندس بکتر

سه شنبه ها

9 – 11

ساختمان 3

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.