امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 1:37 ب.ظ
زمانبندی امتحان معرفی به استاد فروردین 96

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام درس

نام استاد

تاریخ امتحان

مکان و ساعت برگزاری

1

امیررضا حیدری

9314107

منابع تغذیه و سوئیچینگ

گندمکار

96/01/23

ساختمان3 ساعت 10

2

امین زارع

9235146

بررسی سیستم های قدرت2

عمادی

96/01/23

ساختمان3 ساعت 10

3

امین زارع

9235146

برنامه نویسی

قنبری

96/01/21

ساختمان3 ساعت 10

4

ایمان میرعلایی

9318201

مکانیک خاک و پی سازی

خیری

96/01/23

ساختمان3 ساعت 10

5

آریا پارسیان

9333204

مباحث ویژه

دریاسفر

96/01/21

ساختمان3 ساعت 10

6

سعید محمودی

9333215

منایع تغذیه

گندمکار

96/01/23

ساختمان3 ساعت 10

7

سید محمد سعید هاشمی

9331244

مباحث ویژه

ارفعی نیا

96/01/21

ساختمان3 ساعت 10

8

سید محمد کیارش

9318108

تحلیل مقدماتی سازه

آریان پور

96/01/21

ساختمان3 ساعت 10

9

سید محمد کیارش

9318108

مکانیک خاک و پی سازی

پوربهی

96/01/23

ساختمان3 ساعت 10

10

عارف آبشیرینی

9333211

مدارهای مجتمع خطی

گندمکار

96/01/21

ساختمان3 ساعت 10

11

عارف آبشیرینی

9333211

منابع تغذیه

گندمکار

96/01/23

ساختمان3 ساعت 10

12

فاطمه دریا

9313202

ریاضی پیش دانشگاهی

حسینی

96/01/23

ساختمان3 ساعت 10

13

فاطمه شولی

9331239

ایجاد بانکهای اطلاعاتی

ارفعی نیا

96/01/21

ساختمان3 ساعت 10

14

فاطمه شولی

9331239

گرافیک کامپیوتری

ارفعی نیا

96/01/23

ساختمان3 ساعت 10

15

فرشید دهقان

9336126

طراحی و تولید صنعتی

فضل الهی

96/01/21

ساختمان3 ساعت 10

16

محمد سرکاری

9313220

آمار و احتمالات

حسینی

96/01/23

ساختمان3 ساعت 10

17

محمد سرکاری

9313220

زبان فنی

صفایی

96/01/21

ساختمان3 ساعت 10

18

محمدرضا حسین پور

9337227

تحلیل سازه1

آریان پور

96/01/23

ساختمان3 ساعت 10

19

محمدرضا حسین پور

9337227

مهندسی زلزله

پوربهی

96/01/21

ساختمان3 ساعت 10

20

مهدی دهقانی

9331130

ایجاد بانکهای اطلاعاتی

ارفعی نیا

96/01/23

ساختمان3 ساعت 10

21

مهدی دهقانی

9331130

مباحث ویژه

ارفعی نیا

96/01/21

ساختمان3 ساعت 10

22

هاشم صالحی مقدم

9331229

گرافیک کامپیوتری

ارفعی نیا

96/01/23

ساختمان3 ساعت 10

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.