امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 12:21 ق.ظ
جدول شهریه ثابت ومتغیر مقاطع کاردانی و کارشناسی نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394

 

 

 

گروه آموزشی

ورودی 94

همه ورودی ها

شهریه ثابت 
هرنیمسال 
تحصیلی

شهریه متغیربرای هرواحد درسی

شهریه دروس علمی،آزمایشگاهی و
کارگاهی برای هرساعت اجرا درهفته

شهریه هرواحدپروژه 
درصورت وجوددر
برنامه آموزشی

عمومی

پایه (نظری)

اصلی و تخصصی
(نظری)

علوم انسانی (کاردانی)

3,750,000

180,000

270,000

285,000

225,000

750,000

فنی ومهندسی (کاردانی)

4,724,400

180,000

270,000

330,000

270,000

750,000

سایرگروه های آموزشی (کاردانی)

4,050,000

180,000

270,000

330,000

270,000

750,000

علوم انسانی (کارشناسی پیوسته وناپیوسته)

3,750,000

180,000

270,000

285,000

225,000

750,000

فنی ومهندسی (کارشناسی پیوسته وناپیوسته)

4,725,000

180,000

270,000

330,000

270,000

750,000

سایرگروه های آموزشی (کارشناسی پیوسته وناپیوسته)

4,050,000

180,000

270,000

330,000

270,000

750,000

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.