امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 7:00 ق.ظ
تاریخ دفاع پروژه دانشجویان گروه برق و الکترونیک

به اطلاع می رساند تاریخ دفاع پروژه دانشجویان گروه برق و الکترونیک 15 الی 18 شهریور می باشد
دانشجویان محترم 7 الی 14شهریور پس از اخذ امضا استاد مربوطه در ساعات مدیرگروهی جهت تایید فرم پروژه به دانشگاه مراجعه نمایند.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.