امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 6:37 ق.ظ
تاریخ دفاع از پروژه نهایی رشته معماری در شهریور ماه 96

سه شنبه

14/6/14

جهارشنبه

15/6/15

سه شنبه

28/6/28

چهارشنبه

29/6/29

یکشنبه

2/7/2

دوشنبه

3/7/3

دانشجویانی که قصد دفاع از پروژه خود را دارند ،موظفند حداقل یک هفته پیش از تاریخ تعیین شده با مراجعه به مدیریت گروه زمان دفاع خود را قطعی نمایند.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.