امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 1:49 ب.ظ
اطلاعیه کمیته انضباطی (شماره 3)نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93

سومین جلسه کمیته  انضباطی بدوی در ایام امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 در تاریخ 94/4/8 در محل ساختمان مدیریت تشکیل و احکام زیر برای متخلفین صادر گردید.

ردیف

شماره دانشجویی

تخلف

حکم صادره

1

9236243

یادداشت تقلب پشت کارت ورود به جلسه

نمره 0/25در درس مربوطه و

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

2

9236230

یادداشت تقلب پشت کارت ورود به جلسه

نمره 0/25در درس مربوطه و

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

3

9215117

به همراه داشتن برگه تقلب

نمره 0/25در درس مربوطه و

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

4

9335111

به همراه داشتن برگه تقلب

نمره 0/25در درس مربوطه و

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

5

9331239

استفاده از تلفن همراه

نمره 0/25در درس مربوطه و

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

6

9337110

به همراه داشتن برگه تقلب

نمره 0/25در درس مربوطه و

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

7

9118203

استفاده از تلفن همراه

نمره 0/25در درس مربوطه و

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

و ارجاع به مشاور دانشگاه

8

9337134

تعویض برگه پاسخنامه

نمره 0/25در درس مربوطه و

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

جعل اسناد دانشگاه

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

9

9236142

به همراه داشتن برگه یادداشت

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

10

9235237

به همراه داشتن برگه تقلب

نمره 0/25در درس مربوطه و

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

از تاريخ اعلام رأي، دانشجو مي تواند ظرف مدت 7 روز اعتراض خود را کتباً (با مراجعه به دبير کميته انضباطي – جناب آقاي علوي) اعلام نمايد.

 

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.