امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 4:03 ق.ظ
اطلاعیه کمیته انضباطی (شماره 2)نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

دومین جلسه کمیته انضباطی بدوی در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 در تاریخ 95/11/16 در محل ساختمان مدیریت تشکیل و احکام زیر برای متخلفین صادر گردید.

ردیف

شماره دانشجویی

تخلف

حکم صادره

1

9331210

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

2

9573134

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

3

9574130

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

4

9573124

تقلب

نمره 0/25 – تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

5

9573136

تقلب

نمره 0/25 – تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

6

9573147

تقلب

نمره0/25 – تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

از تاريخ اعلام رأي، دانشجو مي‌تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتباً با مراجعه به دبير کميته انضباطي، (جناب آقاي علوي) برای طرح در کمیته تجدیدنظر اعلام نمايد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.