امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 10:58 ق.ظ
اطلاعیه کمیته انضباطی (شماره 2) نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93

دومین جلسه کمیته انضباطی بدوی در ایام امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 در تاریخ 94/3/30 در محل ساختمان مدیریت تشکیل و احکام زیر برای متخلفین صادر گردید.

ردیف

شماره دانشجویی

تخلف

حکم صادره

1

9337134

به همراه داشتن برگه تقلب

نمره 0.25  در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

2

9354103

یادداشت پشت ماشین حساب

نمره 0.25  در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

3

9254114

یادداشت پشت ماشین حساب

نمره 0.25  در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

4

9135226

یادداشت بر روی دسته صندلی امتحان

نمره 0.25  در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

برهم زدن نظم جلسه امتحان و درگیری با مسئول برگزاری امتحانات

منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات و تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

5

9214211

به همراه داشتن برگه تقلب

نمره 0.25  در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

6

9335117

به همراه داشتن برگه تقلب

نمره 0.25  در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

7

9253109

به همراه داشتن برگه تقلب

نمره 0.25  در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

8

9214114

یادداشت تقلب پشت کارت ورود به جلسه

نمره 0.25  در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

9

9237241

به همراه داشتن برگه تقلب

نمره 0.25  در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.