امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 2:09 ق.ظ
اطلاعیه کمیته انضباطی (شماره 1)نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

اولین جلسه کمیته انضباطی بدوی در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 در تاریخ 19511/10 در محل ساختمان مدیریت تشکیل و احکام زیر برای متخلفین صادر گردید.

ردیف

شماره دانشجویی

تخلف

حکم صادره

1

9513102

بر هم زدن جلسه و برخورد با یکی از مراقبین

منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات تذکر و توبیخ کتبی با درج در پرونده دانشجو

2

9438111

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

3

9437218

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

4

9438101

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

5

9437207

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

6

9353109

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

7

9315205

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

8

9335203

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

9

9431107

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

10

9513126

تقلب

تذکر شفاهی

11

9437218

تقلب

نمره 0/25 – تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

12

9437216

تقلب

نمره 0/25 – تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

13

9437201

تقلب

نمره 0/25 – تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

14

9435111

تقلب

نمره 0/25 – تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

15

9513107

تقلب

نمره 0/25 – تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

16

9513122

تقلب

نمره 0/25 – تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

از تاريخ اعلام رأي، دانشجو مي‌تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتباً با مراجعه به دبير کميته انضباطي، (جناب آقاي علوي) برای طرح در کمیته تجدیدنظر اعلام نمايد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.