امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 3:51 ق.ظ
اطلاعیه ارزشیابی از اساتید و دريافت کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال دوم 96-95

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند از روز شنبه مورخ 96/3/6الي چهارشنبه مورخ 96/3/17 با مراجعه به سامانه آموزشی در وبسايت مؤسسه، نسبت به ارزشیابی از اساتید، تسويه حساب مالي و پرينت کارت ورود به جلسه امتحان (در قطع A5) و مراجعه به امور مالی و آموزش جهت مهراقدام نمايند.

شروع امتحاناتاز تاریخ پنجشنبه 96/3/18 می باشد.

     ضمناً از ورود دانشجويان به جلسه امتحان بدون کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی ممانعت به عمل خواهد آمد و مسئوليت عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.