امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 7:59 ق.ظ
اسامی دانشجویانی که با درخواست وام آنها در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 موافقت گردیده است

رديف

شماره دانشجو

نام

مبلغ فيش

رشته

مقطع

1

9317207

احمدي-محراب

3,000,000

نقشه كشي معماري-معماري

کاردانی

2

9331119

معزی-حمیده

3,000,000

مهندسي تكنولوژي نرم افزار کامپيوتر

كارداني

3

9331131

انصاري – فاطمه

3,000,000

مهندسي تكنولوژي نرم افزار کامپيوتر

كارداني

4

9331227

ابن رومی-احمد

3,000,000

مهندسي تكنولوژي نرم افزار کامپيوتر

كارداني

5

9333211

آب شیرینی-عارف

3,000,000

مهندسي تكنولوژي الكترونيك

كارداني

6

9336131

زنده بودي-محمدامین

3,000,000

الكتروتكنيك-برق صنعتي

كارداني

7

9417104

زارعی-احسان

3,000,000

نقشه كشي معماري-معماري

كارداني

8

9431106

تاراج-زینب

3,000,000

مهندسي تكنولوژي نرم افزار کامپيوتر

كارداني

9

9253103

کاظمی-بهزاد

3,000,000

کارشناسي مهندسي برق

كارشناسي پيوسته

10

9253120

حسین زاده-محسن

3,000,000

کارشناسي مهندسي برق

كارشناسي پيوسته

11

9253124

کشاورزی-مهران

3,000,000

مهندسي تکنولوژي برق-قدرت

كارشناسي پيوسته

12

9254109

دهقانی-الناز

3,000,000

کارشناسي مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

13

9254113

علمدار-يوسف

3,000,000

کارشناسي مهندسي عمران

كارشناسي پيوسته

14

9231228

وزاني-محبوبه

3,000,000

مهندسي تكنولوژي نرم افزار کامپيوتر

كارشناسي ناپيوسته

15

9233205

خرمگاه-حسين

3,000,000

مهندسي تكنولوژي الكترونيك

كارشناسي ناپيوسته

16

9235201

صادقي مرشت-طه

3,000,000

مهندسي تکنولوژي برق-قدرت

كارشناسي ناپيوسته

17

9235238

شهرستاني-علي

3,000,000

مهندسي تکنولوژي برق-قدرت

كارشناسي ناپيوسته

18

9236235

نظري-بهنام

3,000,000

کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي معماري

كارشناسي ناپيوسته

19

9471107

محمدی-ساسان

10,000,000

مهندسی برق قدرت.سیستم های قدرت

كارشناسي ناپيوسته

20

9471114

عظیمی فر-محمدشفی

10,000,000

مهندسی برق قدرت.سیستم های قدرت

كارشناسي ناپيوسته

21

9471116

فریادرس-مهدی

10,000,000

مهندسی برق قدرت.سیستم های قدرت

كارشناسي ناپيوسته

22

9472106

حسینی-سیداحمد

6,000,000

مهندسی عمران

كارشناسي ناپيوسته

23

9472114

احسان دوست-محمدرضا

10,000,000

مهندسی عمران

كارشناسي ناپيوسته

24

9236164

محمدی-مهدی

3,000,000

کارشناسي ناپيوسته علمي کاربردي معماري

كارشناسي ناپيوسته

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.