امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 9:14 ق.ظ
ازدواج دانشجویی

بـهاطلاع دانشجـویان محترم که تاریخ عقد ازدواج آنها از93/07/01  لغایت 94/07/01 می باشد میرساند جهت ثبت نام ازدواج دانشجوئی و کسـب اطلاع بیشتر ، به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظـم رهبـری در دانشگـاه خلیج فارس بوشهر یا به آدرس اینترنتـی سامانه ازدواج دانشجوئی مراجعه فرمایند.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.