امروز 9 خرداد ماه 1403 ساعت 5:18 ق.ظ
ارزشیابی از اساتید و دريافت کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال اول 94-93

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند از روزشنبه مورخ 93/9/29الي پنجشنبه مورخ 93/10/11با مراجعه به سامانه آموزشی در وبسايت مؤسسه، نسبت به ارزشیابی از اساتید، تسويه حساب مالي و پرينت کارت ورود به جلسه امتحان (در قطعA5) و مراجعه به امور مالی و آموزش جهت مهراقدام نمايند.

     ضمناً از ورود دانشجويان به جلسه امتحان بدون کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی ممانعت به عمل خواهد آمد و مسئوليت عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.