امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 11:43 ق.ظ
آراء کمیته انضباطی بدوی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

اطلاعیه کمیته انضباطی (شماره 1)

اولین جلسه کمیته انضباطی بدوی در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 در تاریخ 96/04/18 در محل ساختمان مدیریت تشکیل و احکام زیر برای متخلفین صادر گردید.

ردیف

شماره دانشجویی

تخلف

حکم صادره

1

9536110

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو و در صورت تکرار ثبت نمره0/25 در درس مربوطه

2

9437218

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو و در صورت تکرار ثبت نمره0/25 در درس مربوطه

3

9571123

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

4

9353205

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

5

9353203

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

6

9573115

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

7

9574115

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

8

9513134

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

9

9513129

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

10

9438114

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

11

9254116

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

12

9435203

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

13

9438114

تقلب

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

14

9437208

برخورد با یکی از مراقبین

تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

از تاريخ اعلام رأي، دانشجو مي‌تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتباً با مراجعه به دبير کميته انضباطي، (جناب آقاي علوي) برای طرح در کمیته تجدیدنظر اعلام نمايد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.