رییس

معرفي:

جناب آقاي عالی حسینی، داراي مدرک دکتراي بیولوژی جانوران دریایی ازدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهراز سال 1395 با عنوان رئیس با اين موسسه همکاري مي نمايند.

 dr.hosseini
 

مشخصات تحصیلی:

 

مدارج تحصیلی

عنوان رشته

دانشگاه محل تحصیل

تاریخ دریافت مدرک

عنوان پایان نامه

کارشناسی

زیست شناسی جانوری

دانشگاه شهید چمران

تیرماه 1364

-

کارشناسی ارشد

بیولوژی ماهیان دریا

دانشگاه تربیت مدرس

فروردین 1376

رابطه طول و وزن و توان باروری در ماهی شانک خلیج فارس.

دکتری

بیولوژی جانوران دریایی

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

مهر ماه 1387

رشد، عادات تغذیه ای و بیولوژی تولید مثل در ماهی کوتر ساده، خلیج فارس.

مشخصات شغلی:

وضعیت استخدامی:رسمی- قطعی

رتبه دانشگاهی:استادیار پایه 23

دانشگاه محل کار:دانشگاه خلیج فارس-دانشکده: کشاورزی و منابع طبیعی

بازنشسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:مهرماه 1395

فعالیت آموزشی:

مقاطعی تدریس

دروس تدریس شده

سالهای تدریس

دانشگاه محل تدریس

مقطع دوم متوسطه (دبیرستان)

زیست شناسی

1365تا 1377

سازمان آموزش و پرورش شبانکاره، آب پخش، برازجان ( استان بوشهر) و محمود اباد مازندران

کارشناسی

ماهی شناسی عمومی

1377 تا کنون

دانشگاه خلیج فارس

سیستماتیک ماهی

"       "

"

فیزیولوژی جانوری

"        "

"

اکولوژی عمومی

"         "

"

هیدروبیولوژی عمومی

1387 تا کنون

"

کارشناسی ارشد

هیدرو بیولوژی پیشرفته

1387 تا کنون

دانشگاه خلیج فارس

فیزیولوژی آبزیان

1387 تا کنون"

"

فعالیت های پژوهشی:

الف- لیست مقالات انتشار یافته در مجلات علمی و پژوهشی، داخلی و خارجی:

 1. حسینی، ع.، تعیین عادات غذایی و فصل تخم ریزی در ماهی شانک خلیج فارس. مجله علمی شیلات ایران. شماره 3. سال هفتم. پاییز 1377.
 2. حسيني، ع.، كوچنين، پ.، مرمضي، ج.، ياوري، و، احمد سواري، ا.، 1389. زیست شناسی تولید مثل ماهی کوتر ساده (Sphyraenoa jello) در آب های بوشهر. مجله علمی- پژوهشی علوم دریایی ایران. دانشگاه تربیت مدرس.
 3. اوجی فرد، ا.، عابدیان، ع.، حسینی، ع.، و ع. یگانه.، 1389. تاثیر پربیوتیک اینولین بر شاخص های رشد، ترکیب عضله و برخی پارامترهای همولنف میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931). مجله علمی-پژوهشی شیلات آزادشهر. سال چهارم. شماره اول، بهار 1389. ص 23 تا 34.
 4. حسيني، ع، كوچنين، پ، مرمضي، ج، ياوري، و، احمد سواري، ا.، 1390. تخمين پارامترهاي جمعيتي ماهي كوترساده (Sphyraena jello) در آب هاي ساحلي بوشهر. مجله علوم و فنون دریایی. سال دهم، شماره 2. ص 26.
 5. اوجی فرد. ا، حسینی. ع.، محمدی دوست. م. و عماد سعدونی. ارزیابی پتانسیل پرورش ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) در استخرهای خاکی چوئبده، ابادان. 1393. مجله بوم شناسی آبزیان. دانشگاه هرمزگان.
 6. حسینی. ع.، موسوی. ز.، ستوده، ا.، محمدی. م.، و ا. عباس زاده. 1394. بررسي ماکروسکوپي و ميکروسکپي مراحل رسيدگي جنسي سياه ماهي (Capoeta capoeta intermedia) دررودخانه شاپور، استان بوشهر. فصلنامه علمی - پژوهشی محیط زیست جانوری. سال هشتم. شماره 3. پاییز 1395 .
 7. اوجی فرد، ا.، پاپری، م.، داوودی، ر.، و ع. حسینی. 1395 . پاسخ رشد و آسیب های بافت آبشش بچه ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio در معرض سم زیستی نییم آزال( Azdirachtin Indica). فصلنامه علمی- پژوهشی علوم و فنون شیلاتی. دوره 5. شماره3. پاییز 1395. صفحه 64-51.
 8. حسینی، ع.، ستوده، ا.، موسوی، ز.، محمدی، م. و ا. عباس زاده. 1394. زیست شناسی تولیدمثل سیاه ماهی (Capoeta capoeta intermedia) در رودخانه شاپور (استان بوشهر). مجله پژوهش های جانوری. انجمن زیست سناسی ایران. شماره 14858. 14/2/1395.
 9. حسینی، ع.، ستوده، ا.، محمدی، م.، و ا. عباس زاده. 1394. جوامع ماکروبنتوزی و برخی از پارامترهای زیستی جنگل حرای سواحل شمالی خلیج فارس (ناحیه بردخون). مجله بوم شناسی آبزیان. دانشگاه هرمزگان.شماره 18/2/ م پ آ. 18/2/1395
 10. حسینی،ع.، چهارلنگ، ف.، علیشاهی، م.، و مدرسی، م. 1395. اثر لاکتوباسیلوس(Lactobacillus) جداشده از روده ماهی شیربت Barbus grypus برعملکرد رشد، بازماندگی و فلور میکروبی روده ماهی کپور معمولیCyprinus carpio . مجله علمی شیلات ایران. سال بیست و پنجم. شماره 3. پاییز 1395.
 11. حسینی، ع.، صنعتی، ع.، تهمتن مقدم، ح.، نامجو، ف.، خداداد، ع. تجمع زیستی فلزات سنگین سرب، روی و مس در عضله و کبد شانک زرد باله Acanthopagrus latus در آب های سواحل دیلم، شمال خلیج فارس. نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی. دوره چهارم.شماره اول. بهار 1395. صفحه 57-43.
 12. حسینی، ع.، نفیسی، م.، ستوده، ا.، همت، ی.، و ر. قربانی واقعی. 1395. شاخص های تغذیه ای، رشد و ترکیب شیمیایی بدن میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) تغذیه شده با جیره های حاوی همبند های مختلف. فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فنون شیلات. دوره 5. شماره 4. زمستان 1395. صفحه 70-57.
 13. Hosseini. A. & A., Savari, A., 2004. Some Aspects of Reproductive Biology of Yellowfin Seabream (Acanthopagrus latus )in the Coastal Waters of Bushehr (Persian Gulf. ). JOURNAL OF MARINE SCIENCES AND TECHNOLOGY; Winter 2004; 3(1);41-50.
 14. Hosseini, A., Kochanian, p. Marammazi, J. Yavari, V., Savari A. and Mohammad Ali Salari Aliabadi. 2009. Length-Weight Relationship and Spawning Season of Sphyraena jello C., from Persian Gulf. Pakistan Journal of Biological Sciences, 12 (3): 296-300.

همایش :

 1. اوجی فرد، ا.، حسینی، ع.، رمضان پور بیجائیه، م.، عباس زاده، ا. 1392. مطالعه برخی از ویژگی‌های تغذیه‌ای ماهیگوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus)در سواحل خليج فارس. اولین کنفرانس ماهی شناسی ایران. 25-26 اردیبهشت ماه. دانشگاه صنعتی اصفهان.
 2. دشمن زیاری،م. صنعتی، ع. حسینی، ع. باقری، د. تجمع زیستی فلز سنگین نیکل در عضله و کبد ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus Indicus) صید شده از آب های خلیج فارس، منطقه صیادی دیلم. دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. 18اسفندماه 1394.
 3. حسینی. ع. رابطه طول- وزن وعادات تغذیه ای ماهی گوازیم دم رشته در سواحل خلیج فرس. سومین همایش ملی آبزیان ، کشاورزی و غذا . 28 و 29 آذر 1392. بوشهر.
 4. حسینی، ع. بررسی فراوانی طولی و فاکتور وضعیت در ماهی گوازیم دم رشته ای . سومین همایش ملی آبزیان ، کشاورزی و غذا . 28 و 29 آذر 1392. بوشهر.
 5. محمدی، م. داوودی، ر. حسینی، ع. بررسی تاثیر پروبیوتیک کلوستات Bacillus subtilis بر روی برخی ازفاکتورهای رشد و برخی از فاکتورهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان. همایش ملی آبزیان . 30 آذر 1391. بوشهر.
 6. حسینی، ع. و عیاس زاده، ا. مطالعه بافت شناسی تخمدان در ماهیان کوتر ساده و کریشو خلیخ فارس. اولین همایش ملی بافت شناسی آبزیان. 22 فروردین 1392. اهواز.
 7. حسینی، ع. بررسی رابطه طول و وزن در سیاه ماهی رودخانه شاپور استان بوشهر. چهارمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا. 13 و 14 آذر ماه 1393. بوشهر.
 8. حسینی، ع. تعیین Lc50h سم نییم آزال (Neem azal) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). 13 و 14 آذر 1393. بوشهر
 9. حسینی. ع. زنده بودی، ف. زنده بودی، ع. تاثیر بسترهایماسه ای مختلف بر روی زی توده کرم پرتار (Perinereis nuntia) خلیج فارس. چهارمین همایش ملی- کشاورزی، ابزیان و غذا. 13 و 14 آذر 1393. بوشهر.
 10. اوجی فرد، ا. پاپری، م. داوودی، ر. حسینی، ع. تاثیر غلظت غیر کشنده سم Neem Azal بر بافت ابشش ماهی کپور معمولی. چهارمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا. 13 و 14 اذر 1393.

طرح ها، پروژه ها و پایان نامه ها:

موضوع

عناوین

تاریخ اتمام

ملاحظات

طرح های پژوهشی

1-       بررسی لیمنولوژیک و حفظ تعادل اکولوژیک رودخانه های حله و مند.

1378

همکار

2-       نقش و مطالعه برخی از پارامترهای زیستی جنگل حرای سواحل استان بوشهر.

1394

مجری

3-       تخمین پارامترهای جمعیتی ماهی گوازیم دم رشته ای در خلیج فارس.

1395

مجری

پایان نامه های مورد راهنمایی در مقطع کارشناسی ارشد

1-       بررسی اثر تغذیه ای پروبیوتیک کلوستات (Bacillus subtilis) و بتا گلوکان استخراج شده از مخمر (Saccaromyces cerevisiae ) بر روی برخی از شاخص های رشد، فاکتورهای خونی و با فت روده ای ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

15/11/1391

راهنما 2

2-       اثر بخی از همبند ها بر افزایش پایداری غذای پلت حاوی درصد بالایی از کنجاله سویا جهت تغذیه میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei

16/5/1392

راهنما 1

3-       بیولوژی تولیدمثل و عادات تغذیه ای ماهی گوازیم دم رشته ایNemipterus Japonicus

12/11/1392

راهنما 1

4-       بررسی برخی پارامترهای رشد و ترکیب عضله ماهی سی باس آسیایی پرورش یافته تحت شرایط استخرهای خاکی

7/4/1393

راهنما 1

5-       مطالعه بیولوژی تولیدمثل سیاه ماهی رودخانه شاپور

25/6/1393

راهنما 1

6-       تاثیر بسترهای ماسه ای مختلف بر رشد و بازماندگی کرم دریایی نرئیس نانتیا

26/6/1393

راهنما

7-       ارزیابی اثرات تجویز خوراکی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس بولگاریکوس جدا شده از روده ماهی شیربت بر رشد و فلور گوارشی ماهی کپور معمولی

15/11/1393

راهنما 1

8-       تجمع فلزات سنگین(سرب، روی و مس) در بافت های عضله و کبد ماهی شانک زرد باله

12/11/1394

راهنما

9-       تجمع فلزات سنگین(کادمیوم، آهن و نیکل) در بافت های عضله و کبد ماهی زمین کن دم نواری

24/12/1394

راهنما

10-   تأثیر مزمن حشره کش زیستی چریش بر برخی پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio)

20/2/1394

مشاور

11-   تجمع فلزات سنگین (کادمیوم، سرب و نیکل) در بستر و برگ درختان جنگل حرای منطقه بردخون، استان بوشهر

ناتمام

راهنما 1

12-   بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیکی در ماهیان قزل آلای مشکوک به VHS

ناتمام

راهنما 1

7- مسؤلیت های اجرایی:

الف- مدیر گروه شیلات- حکم شماره 1/1690 مورخ 1378/3/25

ب- سرپرست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی حکم شماره 1/1964 مورخ 1378/4/8

ج- عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه خلیج فارس- حکم شماره 1/861 مورخ 1378/2/15

د- نماینده وزارت عتف، در شورای استانی سازمان نظام مهندس کشاورزی و منابع طبیعی . حکم شماره 9/7825 مورخ1380/7/16 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ه-   مدیرگروه شیلات- حکم شماره 1/1241 مورخ 1387/9/25

و- نماینده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه خلیج فارس- حکم شماره 1/1674 مورخ 1388/10/1

ز- مدیرگروه شیلات حکم شماره 11/66139 مورخ 1394/9/7

ح- رییس مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی لیان 1395/9/1

Dr. Aali Hosseini

Assistant Prof. of Animals Marine Biology,

Faculty member of Persian Gulf University (Bushehr) Iran,

President of Lian Institute Higher Education (Non- Profit & Non- Goverment), Bushehr, Iran,

Address: Arabneydi Bldg, Beheshti St. Bushehr, Iran

P.O.Box : 75135-1849, Postage code: 75167-58797

Tel: +987733536913 – 14

Fax:+987733536859

Mobile : +

E-Mail : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید & این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شماره داخلی کارکنان

شماره های تماس:14-33536913-077
واحد
نام مسئول
شماره داخلی
آموزش(عمران،معماری)
سرکار خانم اشکپور
1
آموزش(برق،کامپیوتر)
سرکار خانم رضایی نیا
2
امور مالی
سرکار خانم حاجیان
3
دبیرخانه
سرکار خانم رضایی نیا
4
بایگانی
سرکار خانم جمهیری
5
فناوری اطلاعات
جناب آقای امیر قنبری زاده
6
امور فرهنگی
سرکار خانم طلایی
7
کتابخانه
سرکار خانم محمودی
8

آمار بازدیدکنندگان سایت

امروز404
دیروز319
این هفته1014
این ماه4587
مجموع475516

آی پی شما: 54.226.25.74
Unknown ? Unknown

اوقات شرعی


Design By: Amir Ghanbari Zadeh